บทความวิจัย

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference:RUNIRAC V) จัดประชุมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ และเอกสารนำเสนอผลงานวิจัย(proceeding) ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมี 6 ด้าน/หัวข้อ ที่ท่านสามารถนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

ด้านที่  1 :  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology:ET) 
ด้านที่  2 :  วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and health science:SHS) 
ด้านที่  3 :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and social science:HSS) 
ด้านที่  4 : การศึกษา (Education:ED) 
ด้านที่  5 : เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Economics and Business:EB)
ด้านที่  6 : อื่น ๆ (Others:OT)

อัตราค่าลงทะเบียน
ระดับนานาชาติ : 5,000 บาท (160 เหรียญสหรัฐฯ)
ระดับชาติ : 3,500 บาท (110 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (EN) [ไฟล์ DOC]

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเด็มภาษาไทย (TH) [ไฟล์ DOC]

คู่มือการใช้งาน ระบบส่งผลงานวิจัย

Poster Template PSD Poster Template PPTX

คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด กระดาษ