คณะกรรมการด้านเทคนิค

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ดร.มนันญญา ปริยวิชญภักดี
อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

คณะกรรมการดำเนิงาน

รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี
ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
ผศ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
ผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแน่น
ผศ.ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ
ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
ดร.อัจฉริยกูล พวงเพ็ชร์
ดร.อัตภาพ มณีเติม  
ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว
ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธ์
ดร.ปรัชญา มุกดา
ดร.อนุชา สายสร้อย
ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี
ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
อ.วัชรินทร์ สุขสนาน
อ.จุติพร อินทะนิน
อ.ชลิดา ช้างแก้ว
อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว
อ.เสวลักษณ์ วิบูรณ์กาล
อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก
อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
อ.คงขวัญ ศรีสะอาด
อ.อัญชนา เถาว์ชาลี
นางสาาวชนานุช เงินทอง
นางสาวภาวิณี สุขบรรเทิง
นายปิติพงษ์ นามวิบูลย์  Web Dev.: runirac2018.pbru.ac.th
นายวิวัฒน์  เพิ่มสุข Web Dev.: runirac2018.pbru.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Web hosting: runirac2018.pbru.ac.th