วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่

รูปแบบโดยสรุปของการส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย:ฐาน 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. วารสารวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ปิดรับแล้ว)
 2. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ปิดรับแล้ว)
 3. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวนสุนันทา (ปิดรับแล้ว)
 4. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปิดรับแล้ว)

 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ปิดรับแล้ว)
 2. สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาววิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ปิดรับแล้ว)
 3. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปิดรับแล้ว)
 4. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี(ปิดรับแล้ว)
 5. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปิดรับแล้ว)
 6. วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ปิดรับแล้ว)

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย:ฐาน 2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ปิดรับแล้ว)
 2. สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ปิดรับแล้ว)
 3. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปิดรับแล้ว)
 4. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ปิดรับแล้ว)
 5. เทพสตรี I TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปิดรับแล้ว)
 6. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปิดรับแล้ว)
 7. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ปิดรับแล้ว)

 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. นาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(ปิดรับแล้ว)
 2. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปิดรับแล้ว)
 3. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(ปิดรับแล้ว)
 4. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(ปิดรับแล้ว)
 5. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปิดรับแล้ว)
 6. วารสารศิลป์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปิดรับแล้ว)
 7. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ปิดรับแล้ว)
 8. จันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ปิดรับแล้ว)
 9. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ปิดรับแล้ว)
 10. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปิดรับแล้ว)
 11. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปิดรับแล้ว)
 12. วารสารวิชาการมาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ปิดรับแล้ว)
 13. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปิดรับแล้ว)
 14. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปิดรับแล้ว)
 15. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ปิดรับแล้ว)
 16. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ปิดรับแล้ว)
 17. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปิดรับแล้ว)
 18. วารสารวิชาการราชภัฏเพชรบุรี (ปิดรับแล้ว)
 19. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปิดรับแล้ว)
 20. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ปิดรับแล้ว)
 21. วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ปิดรับแล้ว)
 22. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ปิดรับแล้ว)

15/ต.ค./2561