คณะกรรมการด้านเทคนิค

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ดร.มนันญญา ปริยวิชญภักดี
อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

คณะกรรมการดำเนิงาน

ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
ดร.อัตภาพ มณีเติม  
ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ผศ.ดร.พิชิต สุดตา
ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี
ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
นางสาาวชนานุช เงินทอง
นางสาวภาวิณี สุขบรรเทิง
นายปิติพงษ์ นามวิบูลย์  Web Dev.: runirac2018.pbru.ac.th
นายวิวัฒน์  เพิ่มสุข Web Dev.: runirac2018.pbru.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Web hosting: runirac2018.pbru.ac.th