Grand Opening The 5th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL & INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE

Keynote Speakers, The 5th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL & INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE

ผลรางวัลบูธนิทรรศการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลำดำที่

มหาวิทยาลัย

  ชนะเลิศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ชมเชย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ชมเชย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รายงานผลการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
ระดับนานาชาติ ภาคโปสเตอร์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อนักวิจัย

ผลงานวิจัย

  Wattana Wattanakul
  Replacement of Soybean Meal and Fish Meal Protein with Palm Kernel Meal and Fish Condensate in Asian Seabass (Lates calcarifer) Diet

 

รายงานผลการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
ระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อนักวิจัย

ผลงานวิจัย

  Watchara Yenprem
  A Development of English Reading Workbook for Developing Critical Thinking Skills using STEAM; Education Model for Senior High School Students Using Content of Phetchaburi-Prachuap Khiri Khan
  Joel Rueda Reginales
  The Alinsangan Bowa-Bowaan Street Dancing Festival of Nabua,Camarines Sur
  Jerald Choi
  Drag Performances in Thailand: How Do They Influence Audiences’ Attitude Towards Homosexuality?
  Prommin Songsirisak
  Hmong Intercultural Communication through Story Cloth Products at Luang Prabang Night Market, Lao PDR
  Tatporn Khunpradit
  The Macroinvertebrate Distribution of Organic Rice Field in Some Area of Chiang Mai Province
  Paradorn Ngamdee
  Development of a Functional Food: Milk Chocolate Fortified with Anthocyaninfrom Broken Riceberry

 

รายงานผลการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
ระดับชาติ ภาคบรรยาย

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อนักวิจัย

ผลงานวิจัย

  แสนประเสริฐ ปานเนียม และคณะ
  การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี
  เกรียงไกร กองเส็ง
  สัญลักษณ์ของ “ผี” ในโลกทัศน์ของชาวจีน
  ภัทรีพันธุ์ พันธุ และคณะ
  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนเส้นทางการค้าเชียงราย-เชียงแสน
  พิชิต สุดตา และคณะ
  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง
  ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
  การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบแคปซูล
  ครองศักดา ภัคธนกนก และรพีพรรณ กองตูม
  ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา

 

รายงานผลการประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
ระดับชาติ ประเภทโปสเตอร์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขา

ชื่อนักวิจัย

ผลงานวิจัย

  เศรษฐกิจและธุรกิจ
  โสภาพร กล่ำสกุล
  การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน
  มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์
  อัจฉรา นามไธสง
  ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อชุมชน 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สุภัทรา กล่ำสกุล
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูต้มหวานในน้ำตาลโตนดในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ตเพาซ์
  การศึกษา
  รัชฎา เทพประสิทธิ์
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro: bit สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
  เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
  การใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


  

การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพซึ่งรวมถึงหัวข้อหัวข้อกว้าง ๆ : การจัดสัมมนาจะช่วยให้นักวิจัยมีโอกาสที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรบุรีเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับขนมหวานและอาหารอร่อยมากมายสินค้าที่น่าสนใจและอื่น ๆ พร้อมด้วยการต้อนรับที่ดี เราขอเชิญคุณเข้าร่วม RUNIRAC V ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองที่สวยงามแห่งนี้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณที่จังหวัดเพชรบุรี

ย้อนหลังการถ่ายทอด

Proceedings Inter RUNIRAC V Proceedings Oral RUNIRAC V Proceedings Poster RUNIRAC V

Conference Schedule

The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) will be held in Phetchaburi Thailand, from December 2-5, 2018, organized by Phetchaburi Rajabhat University. It is an interdisciplinary conference including a wide topic area: The symposium will provide the researchers with the best chances for knowledge, scientific, and technological exchange. Phetchaburi is the wonderful city, where you may enjoy many a vast variety of sweets and delicious foods, interesting goods, and so on along with nice hospitality. We cordially invite you to participate in RUNIRAC V, which will be performed in this beautiful city and we look forward to seeing you in Phetchaburi Thailand.

Presentation Schedule

Topic I: Engineering and Technology (ET)....Updating...

Topic II: Science and health science (SHS)....Updating...

Topic III: Humanities and social science (HSS)....Updating...

Topic IV: Education (ED)....Updating...

Topic V: Economics and Business (EB)....Updating...

Topic VI: Others (OT)....Updating...

Date-Time Activity Place
3 ธ.ค. 2561
12.00 น.
นักวิจัยติดโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 12.00 น. ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23 ชั้น 1)
4 พ.ย. 2561
08.30-09.30 น.
09.00 - 12.00 น.
  • ลงทะเบียน นักวิจัย ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์
  • Full Presentation List
  • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
(การแต่งกายชุดสูทสากลหรือชุดสุภาพ)
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
4 พ.ย. 2561
13.00 - 16.30 น.
  • นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
    • ภาคบรรยาย (เตรียม/คัดลอก ไฟล์ ppt ณ ห้องนำเสนอ 12.00-12.45 น.) (นำเสนอ PPT 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)
    • ภาคโปสเตอร์ (ยืนประจำโปสเตอร์ 13.30 น. ถาม-ตอบ 5-8 นาที) ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23 ชั้น 1)
  • มอบวุฒิบัตรให้นักวิจัย และมอบของที่ระลึกผู้ให้ข้อเสนอแนะผลงานวิจัย (commentator) 16.30 น.
ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร18)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)

Map

RUNIRAC V Conference map

Exhibition Layout (Sumettantivejkul Building)

Participants

Join as Author: You can submit your full paper to RUNIRAC V. If your paper is accepted by this conference, your paper will be included in the conference proceeding. The high quality papers will be invited for publication in the selected journals of Rajabhat University (TCI index peer-reviewed journals). You are invited to attend the conference and give presentation on conference.

Join as Listener: You can attend all the sessions.

Join as reviewer: Experts in the related conference topics welcome to join the conference as reviewer. If you're interested in, please send your CV to pichet.nin@mail.pbru.ac.th

Call for Paper

The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) Scientific Program Committee and Organizing Committee welcome all the delegates to submit full papers of original contributions for oral and poster presentations at RUNIRAC V held by Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi Province, Thailand. Please select a corresponding topic from following categories for your submission:

Topic I: Engineering and Technology (ET) 
Topic II: Science and health science (SHS) 
Topic III: Humanities and social science (HSS) 
Topic IV: Education (ED) 
Topic V: Economics and Business (EB)
Topic VI: Others (OT)

Registerion fee
International level : 5,000 baht (160 USD)
National level : 3,500 baht (110 USD) 

Format and Guidelines of Full Paper (EN) [file DOC]

Format and Guidelines of Full Paper (TH)  [file DOC]

Poster Template PSD Poster Template PPTX

Call for Reviewers

RUNIRAC V warmly welcomes scholars and experts in the field of Engineering and Technology, Science and Health Science, Humanities and Social Science, Education, and Economics and Business to join us as the members of Technical Program Committee and reviewers. If you are interested in or if you have someone to recommend to RUNIRAC V, please send CV to us via e-mail : secretary.runirac2018@gmail.com For your support and contribution, your name will be updated on the conference official website. And also, you could get wage for reviewing submitted papers.

Resume form Download..